Seksuaalinen kaltoinkohtelu on laaja käsite, joka tarkoittaa kaikkea vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä tapahtuvaa seksuaalista toimintaa. Se on kattokäsite, joka käsittää laissa määriteltyjen seksuaalirikosten lisäksi myös muut tilanteet, joissa henkilö kokee, että hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan loukataan.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu tai kokemus seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ei vaadi rikoksen merkkien täyttymistä. Sen sijaan jokaisella on oikeus määritellä omat rajansa ja saada tukea tilanteissa, joissa niitä on rikottu. Kokemus oman seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkomisesta on aina yksilöllinen: jollekin seksuaalisävytteinen huutelu voi aiheuttaa ahdistusta ja kokemuksen omien rajojen rikkomisesta.

Seksuaalista kaltoinkohtelua on muun muassa:

 • seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä vihjailu, kommentointi ja huutelu
 • luvaton koskettelu ja ahdistelu
 • epätoivotut seksiviestit
 • uhkailu, kiristäminen, johdattelu, lahjonta
 • pakottaminen ja painostaminen seksuaalisiin tekoihin
 • seksuaalisiin tarkoituksiin (luvatta) kuvaaminen
 • seksuaalipalveluiden ostaminen tai ostonyritys alaikäiseltä
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • raiskaus

Seksuaalisen kaltoinkohtelun yleisyys

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset ovat hyvin yleisiä. On vaikeaa arvioida tarkkoja lukuja, sillä iso osa kaltoinkohtelua kokeneista ei ilmoita asiasta viranomaisille.

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyyn vastanneiden mukaan seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti koki 46 % pojista ja 61 % tytöistä. Myös netissä tapahtuva ahdistelu on lisääntynyt.

Tietyt haavoittavat tekijät, kuten aktiivinen päihteiden käyttö saattaa lisätä riskiä kaltoinkohtelun kokemuksille. Ruotsalaisen selvityksen mukaan (Holmberg ym. 2005) yli 90% päihdehuollon naisasiakkaista on kohdannut fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa aikuisiällä.

Muista, että…

 • Vastuu kaltoinkohtelusta on aina tekijällä. Esimerkiksi pukeutumisella, päihtyneisyydellä, yms. ei ole merkitystä.
 • Ammattilaisen näkökulmasta oleellista ei ole osata lakia ulkoa, vaan tunnistaa rajoja rikkovat teot sekä tukea asiakasta kaikissa kaltoinkohtelun kokemuksissa ja varmistaa asiakkaan turvallisuus
 • Seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata kuka tahansa iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen kokemuksesta tai muusta taustasta riippumatta
 • Kaikkeen seksuaaliseen kaltoinkohteluun pitää suhtautua vakavasti. Kaikenlainen seksuaalinen kaltoinkohtelu voi olla yhtä haavoittavaa
 • Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksesta voi selvitä