Exit – pois prostituutiosta ry:n tavoitteena on toimia prostituution liittyvän seksuaalisen, taloudellisen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kaltoinkohtelun vähentämiseksi. Yhdistyksen 25.4.2016 hyväksytyssä poliittisessa ohjelmassa kirjoitamme prostituutiosta seuraavasti.

Prostituutiossa on kyse vallasta

Näemme prostituution toimintana, jossa seksin ostaja rikkoo yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja käyttää hyväkseen yksilön haavoittuvaa asemaa. Suurin osa kaupallisesta seksistä perustuu tällaiselle eriarvoiselle ja eriarvoistavalle valtasuhteelle. Osa prostituutiossa olevista ihmisistä voi myydä seksiä ilman edellä mainittuja ongelmia. Nähdäksemme tällaisen seksinmyynnin osuus koko maailmassa harjoitetusta kaupallisesta seksistä on kuitenkin niin marginaalinen, ettei prostituutiopolitiikkaa voida harjoittaa tämän ryhmän itresseistä käsin. Pikemminkin on niin, että kasvava kaupallinen seksi on globaalilla tasolla uhka naisten, miesten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksille joka puolella maailmaa. Exit ry pyrkii vähentämään seksuaalista kaltoinkohtelua.

Prostituutiossa on kyse vallasta ja siitä, kenen ääntä kuunnellaan prostituutiota koskevassa keskustelussa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeä näkökohta, kun pohditaan prostituution syitä ja seurauksia yhteiskunnassa. Sukupuolten välinen epätasa-arvo, myös köyhyys, huono-osaisuus ja toisaalta myös yhteiskunnan vanhakantaiset sukupuoliroolit aiheuttavat ja ylläpitävät prostituutiota. Valtioiden kyvyttömyys ja haluttomuus puuttua prostituutioon heijastaa niiden välinpitämättömyyttä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kohtaan. Se kertoo myös siitä, että prostituution luonnetta rakenteellisena hyväksikäyttönä ei ymmärretä.

Prostituutio on osa harmaata taloutta

Prostituutio on osa maailman valtaisaa, vaikeasti kitkettävää harmaata taloutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Prostituutiosta selvinneet ovat kasvava ryhmä. Kertomukset prostituutiokokemuksista murtavat prostituutiosta vallitsevia myyttejä tasa-arvoisista valta-asetelmista. Prostituutiolla on konkreettisia seurauksia yksilölle: esimerkiksi monet seksiä myyneistä ovat saaneet post-traumaattisia stressioireita kokemuksistaan, toisaalta erityisesti naisia ja nuoria ylipäätään häiritään seksinostoehdotuksilla kadulla ja netissä. Vaikka osalle seksinmyyjistä prostituutiosta ei ole negatiivisia seuraamuksia, he ovat pieni joukko, jonka kokemukset eivät voi määritellä koko prostituutiopolitiikkaa.

Yhteiskunnan tulee puuttua prostituutioon

Näemme prostituution rakenteena, joka ylläpitää ajatusta siitä, että seksuaalisen mielihyvän tuottaminen on yksi niistä tehtävistä, jotka kuuluvat erityisesti naisille. Tällainen ajatus ei sovi moderniin ja demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan, jossa yksilöt ovat tasa-vertaisia. On perustelua puhua avoimesti prostituution kielteisistä vaikutuksista yhteiskunnalle ja yksilölle sekä taistella vastaan sitä juridista näkemystä, joka määrittelee seksinoston kahden aikuisen henkilön väliseksi vapaaehtoiseksi sopimukseksi, johon yhteiskunnan ei pidä puuttua. Todellisuudessa vain hyvin marginaalisella osalla prostituutiossa olevista ihmisistä on tällainen valinnanvapaus, toisin kuin seksinostajilla, jotka voivat aina valita ostavatko seksiä vai eivät.

Lapsi- ja aikuisprostituutio ovat yhteydessä toisiinsa

Suomessa lasten hyväksikäyttö prostituutiossa on vaiettu aihe. Oletettavasti moni seksin myyjä ajautuu myymään seksiä jo alaikäisenä, riippumatta siitä, että seksinosto alaikäiseltä on kielletty. Aikuisprostituutio taas aiheuttaa seksinostoyrityksiä myös nuorilta ja madaltaa riskiryhmässä olevien nuorten kynnystä ajautua vastikkeellisen seksin piiriin ja sitä kautta aikuisprostituutioon. Tämä linkki lapsi- ja aikuisprostituution välillä on tärkeää nostaa esiin poliittisessa keskustelussa prostituutiosta. Vaikka mielipiteet ovat jakautuneet aikuisprostituutiosta, harva hyväksyy lapsiprostituution Suomessa.

Seksin ostajat ovat piittaamattomia ikärajoista

18 vuoden ikäraja lainsäädännössä on veteen piirretty viiva. On keinotekoista, että törkeästä lapsen seksuaalirikoksesta (vrt. 16-vuoden suojaikäraja vs. alle 18-vuotiaalta kielletty seksinosto) tulee yhdessä yössä “vapaaehtoinen” ammatti. Mitä enemmän aikuisen seksin myyjän taustassa on sosiaalisia ongelmia tai kaltoinkohtelun kokemuksia, sitä vastuuttomampaa on puhua prostituutiosta “valintana”. Ylipäätään nuoruus ei lopu 18-vuoden ikään vaan yksilön kehittyminen omaksi itsekseen jatkuu pitkälle aikuisuuteen. Prostituution haitallisuus tulee tunnustaa erityisesti riskiryhmien osalta. Esimerkiksi päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat tai aikaisemmin koettu seksuaalinen kaltoinkohtelu saattavat altistaa prostituutioon ajautumiselle. Tästä on esimerkkejä niin kentältä kuin tutkimuksistakin, mutta julkisessa keskustelussa tämä puoli harvoin kuuluu.