Exit – pois prostituutiosta ry:n tavoitteena on toimia prostituutioon liittyvän seksuaalisen, taloudellisen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kaltoinkohtelun vähentämiseksi. Yhdistys on 25.4.2016 hyväksynyt prostituutioon liittyvän poliittisen ohjelman.

Exit – pois prostituutiosta ry:n kanta on, että prostituution ja ihmiskaupan vähentämiseksi seksin ostaminen pitää kieltää kokonaan. Samalla on tärkeää, että seksin myyjiä ei rangaista. Seksin myymisen kieltäminen heikentää prostituutiossa olevien ihmisten asemaa.

Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva osittainen seksinostokielto, jossa seksin ostaminen on kielletty alaikäisiltä sekä parituksen ja ihmiskaupan uhreilta, ei ole ollut toimiva väline puuttua prostituution kysyntään.

Prostituutio ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa koskettaa erityisesti naisia ja tyttöjä. Eurooppaan suuntautuvassa ja Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta 67 % liittyy prostituutioon ja muuhun kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista 96 % on tyttöjä ja naisia. (Eurostat 2015)

Prostituutiossa on kyse vallasta

Näemme prostituution toimintana, jossa seksin ostaja rikkoo yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja käyttää hyväkseen yksilön haavoittuvaa asemaa. Suurin osa kaupallisesta seksistä perustuu tällaiselle eriarvoiselle ja eriarvoistavalle valtasuhteelle. Osa prostituutiossa olevista ihmisistä voi myydä seksiä ilman edellä mainittuja ongelmia. Nähdäksemme tällaisen seksinmyynnin osuus koko maailmassa harjoitetusta kaupallisesta seksistä on kuitenkin niin marginaalinen, ettei prostituutiopolitiikkaa voida toteuttaa tämän ryhmän intresseistä käsin. Pikemminkin on niin, että kasvava kaupallinen seksi on globaalilla tasolla uhka naisten, miesten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksille joka puolella maailmaa. Exit ry pyrkii vähentämään seksuaalista kaltoinkohtelua.

Prostituutiossa on kyse vallasta ja siitä, kenen ääntä kuunnellaan prostituutiota koskevassa keskustelussa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeä näkökohta, kun pohditaan prostituution syitä ja seurauksia yhteiskunnassa. Sukupuolten välinen epätasa-arvo, myös köyhyys, huono-osaisuus ja toisaalta myös yhteiskunnan vanhakantaiset sukupuoliroolit aiheuttavat ja ylläpitävät prostituutiota. Valtioiden kyvyttömyys ja haluttomuus puuttua prostituutioon heijastaa niiden välinpitämättömyyttä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kohtaan. Se kertoo myös siitä, että prostituution luonnetta rakenteellisena hyväksikäyttönä ei ymmärretä.

Prostituutio on osa harmaata taloutta

Prostituutio on osa maailmanlaajuista, vaikeasti kitkettävää harmaata taloutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Prostituutiosta selvinneiden kokemukset murtavat vallitsevia myyttejä prostituution osapuolten tasa-arvoisista valta-asetelmista. Prostituutiolla on konkreettisia seurauksia yksilölle: esimerkiksi monet seksiä myyneistä ovat saaneet post-traumaattisia stressioireita kokemuksistaan, toisaalta erityisesti naisia ja nuoria ylipäätään häiritään seksinostoehdotuksilla kadulla ja netissä. Vaikka osalle seksinmyyjistä prostituutiosta ei ole negatiivisia vaikutuksia, he ovat pieni joukko, jonka kokemukset eivät voi määritellä koko prostituutiopolitiikkaa.

Yhteiskunnan tulee puuttua prostituutioon

Näemme prostituution rakenteena, joka ylläpitää ajatusta siitä, että seksuaalisen mielihyvän tuottaminen on yksi niistä tehtävistä, jotka kuuluvat erityisesti naisille. Tällainen ajatus ei sovi nykyaikaiseen ja demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan, jossa yksilöt ovat tasavertaisia. On perustelua puhua avoimesti prostituution kielteisistä vaikutuksista yhteiskunnalle ja yksilölle sekä taistella sitä juridista näkemystä vastaan, joka määrittelee seksinoston kahden aikuisen henkilön väliseksi vapaaehtoiseksi sopimukseksi, johon yhteiskunnan ei pidä puuttua. Todellisuudessa vain pienellä osalla prostituutiossa olevista ihmisistä on tällainen valinnanvapaus, toisin kuin seksinostajilla, jotka voivat aina valita ostavatko seksiä vai eivät.

Vastikkeellinen seksi ja prostituutio ovat yhteydessä toisiinsa

On viitteitä siitä, että alaikäisenä vastikkeellisen seksin piirin joutuminen lisää todennäköisyyttä ajautua myymään seksiä täysi-ikäisenä. Suomen nykyinen lainsäädäntö, jossa seksin ostaminen on laillista täysi-ikäiseltä, vaikuttaa siihen, että myös nuorilta yritetään ostaa seksiä. Tämä madaltaa erityisesti riskiryhmissä olevien nuorten kynnystä joutua vastikkeellisen seksin ja seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi ja lisää myös riskiä ajautua prostituutioon aikuisena. Linkki vastikkeellisen seksin ja prostituution välillä on tärkeää nostaa esiin poliittisessa keskustelussa prostituutiosta.

 

Seksin ostajat eivät piittaa ikärajoista

Nuorilta yritetään ostaa seksiä siitä huolimatta, että seksin ostaminen alaikäiseltä on kielletty ja että vastikkeellinen seksi, jossa on alaikäinen osapuoli, täyttää seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit. 18 vuoden ikäraja lainsäädännössä on veteen piirretty viiva. On keinotekoista, että vakavasta lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tulee yhdessä yössä itsenäinen vapaa valinta tai ammatti. Mitä enemmän aikuisen seksin myyjän taustalla on sosiaalisia ongelmia tai kaltoinkohtelun kokemuksia, sitä vastuuttomampaa on puhua prostituutiosta valintana. Nuoruus ei lopu 18-vuoden ikään, vaan yksilön kehittyminen omaksi itsekseen jatkuu vielä pitkään sen jälkeen. On tärkeä tunnistaa se, että päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat tai aiemmin koettu seksuaalinen kaltoinkohtelu saattavat altistaa prostituutioon ajautumiselle. Tästä on esimerkkejä niin kentältä kuin tutkimuksistakin, mutta julkisessa keskustelussa tämä puoli tulee harvoin esiin.