Päihteiden aktiivikäyttö lisää riskiä kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua ja vaikeuttaa omien rajojen tunnistamista ja avun hakemista. Päihdepalveluissa ja sosiaalityössä on erityisen tärkeää ottaa puheeksi seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteisiin saatava tuki.

Päihteiden aktiivikäyttö sekä seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset linkittyvät vahvasti yhteen

Käytön taustalla saattaa olla seksuaalisen kaltoinkohtelun ja muun väkivallan kokemuksia. Päihteidenkäyttö saattaa olla yksi traumaoireista tai keino selviytyä oireiden kanssa. Toisaalta tiedetään, että yhteiskunnan marginaalissa eläminen lisää haavoittuvaisuutta, myös seksuaalisen kaltoinkohtelun näkökulmasta. Päihteiden aktiivikäyttö saattaa vaikeuttaa omista rajoista kiinnipitämistä ja omien rajojen tunnistamista. Myös vastikkeellisen seksin tilanteet ovat tavallisia ja erityisesti naisilla seksin myyminen saattaa olla ainoa keino rahoittaa päihteiden käyttö.

Päihteiden käyttäjien kokema seksuaalinen kaltoinkohtelu on yleistä

Suomessa päihteiden aktiivikäyttäjien kokemaa seksuaalista kaltoinkohtelua on tutkittu vähän. Kaikissa tutkimuksissa käy kuitenkin ilmi ryhmän haavoittuvaisuus ja seksuaalisen kaltoinkohtelun yleisyys.

  • Ruotsalaisen selvityksen mukaan (Holmberg ym. 2005) yli 90% päihdehuollon naisasiakkaista on kohdannut fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa aikuisiällä
  • Terveysneuvontapisteiden asiakkaista (n 101) seksiin liittyvää pakottamista, kiristämistä tai uhkailua oli kohdannut 61,5% naisista ja 8,2 % miehistä (Järventie, Kuusi, Seppä 2012)
  • Seksiä korvausta vastaan kertoi harrastaneensa 19,8 % terveysneuvontapisteiden asiakkaista (n 101), sukupuolten välillä ei ollut merkittävää eroa (Järventie, Kuusi, Seppä 2012)

Ilmiö tunnistetaan päihdetyössä

Tutkimusten lisäksi hankkeen taustalle tehdyssä kyselyssä huoli seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä nousi esiin enemmistöllä yksikön työntekijöistä. Usva-hankkeen tapaamien vertaisohjaajien mukaan ilmiö on yleinen ja siihen liittyvä häpeä estää useita puhumasta ja avun piiriin hakeutumista. Myös menetetty luottamus viranomaisiin vaikeuttaa tuen hakemista.

Asiantuntija-arvioiden mukaan vain n. 10% raiskauksista ilmoitetaan poliisille (Kainulainen). Voidaan arvella, että kynnys päihteiden aktiivikäyttäjillä ilmoittaa seksuaalirikoksista on vielä korkeampi. Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset saattavat olla kerrostuneita ja asiakkaalla saattaa olla lisäksi mielenterveysongelmia, asunnottomuutta ja muita haasteita, jotka vievät voimavaroja avun hakemiselta seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kohtaaminen päihdetyössä

Seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneet tuntevat usein voimakkaita syyllisyyden ja häpeän tunteita, jotka vaikeuttavat asiasta kertomista. Päihteiden aktiivikäyttäjillä jo entuudestaan häpeä päihteidenkäytöstä ja yhteiskunnan marginaalissa elämisestä lisäävät häpeän ja toiseuden tunnetta. Vastuu tuen aktiivisesta tarjoamisesta on asiakkaan kanssa toimivilla työntekijöillä. Päihdetyössä toimivilla tuleekin olla osaamista kohdata ja ottaa puhteeksi erilaiset väkivallan ilmiöt. Tärkeää on nähdä asiakas yksilönä, toimijana ja selviytyjänä ja kannustaa ja motivoida tukeen sitoutumiseen.

Päihdeongelma vaikeuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumista ja sitoutumista

Päihdepalveluissa monesti keskitytään päihdeongelman hoitoon, jolloin seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset saattavat jäädä huomaamatta. Päihteidenkäyttäjille kohdennettu seksuaalineuvonta keskittyy vahvasti terveyteen, seksitauteihin ja raskauden ehkäisyyn. Lisää tukea ja neuvontaa kaivataan nimenomaan omien rajojen pitämiseen, seksuaalisen kaltoinkohtelun teemoihin sekä esimerkiksi seurustelukäsitysten avaamiseen.

Usva-hakkeen huomioita

Usva-hankkeessa on huomattu, että palvelut on hyvä viedä asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin ja sinne missä asiakkaat ovat jo tottuneet asioimaan. Seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tunnistaminen ja puheeksiotto tulee liittää luontevaksi osaksi muuta asiakastyötä.

Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen sekä yhtäläisiin tukipalveluihin seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa. Päihteidenkäyttö ei saa estää tuen tarjoamista ja tuen piiriin pääsyä. Luottamuksellisen ja kunnioittavan suhteen tulee olla tuen keskiössä.

Lisää aiheesta: Usva-hanke