Exit ry:ssä on vuodesta 2010 asti tehty töitä nuorten parissa. Nuorten Exitissä on toiminnan aikana kehitetty erilaisia tapoja puhua seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä, tukien nuorten itsemääräämisoikeutta ja omia rajoja.

Ammattilaisella on velvollisuus puuttua!

Exit ry:ssä on vuodesta 2010 asti tehty töitä nuorten parissa. Nuorten Exitissä on toiminnan aikana kehitetty erilaisia tapoja puhua seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä, tukien nuorten itsemääräämisoikeutta ja omia rajoja.

Nuorten kokema seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksiostoyritykset ovat todellisia ilmiöitä, joihin tuhannet nuoret törmäävät omassa arjessaan. Usein tämä tapahtuu aikuisilta näkymättömissä. Isolle osalle nuorista näiden asiattomien ehdotusten maailmassa luoviminen on arkipäivää.

Nuorten Exitissä kannustetaan nuorten parissa toimivia aikuisia puuttumaan seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteisiin ja tarjoamaan ennaltaehkäisevää tukea. On tärkeää, että nuorten parissa työskentelevät aikuiset tietävät, mistä seksuaalisessa kaltoinkohtelussa ja vastikkeellisessa seksissä on kysymys. On aikuisten vastuulla keskustella aiheesta nuorten kanssa ja tunnistaa kaltoinkohtelua kohdannut nuori. Nuoren kanssa työskentelevän tulisi myös tietää, kuinka seksuaalista kaltoinkohtelua kohdannutta nuorta voi auttaa ja mihin nuoren voi ohjata eteenpäin.

Seksuaalista kaltoinkohtelua voidaan ennaltaehkäistä

Jos teet työtä nuorten parissa, mieti, miten voit tehdä ennaltaehkäisevää työtä nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun torjumiseksi. Puhu aiheesta nuorten kanssa, herätä keskustelua, ole käytettävissä. Voit myös konsultoida Nuorten Exitiä tai tilata meidät vierailulle kouluun tai nuorisotalolle, jos seksuaalisen kaltoinkohtelun teema mietityttää. Ottamalla aiheen esiin viestit nuorelle, että olet turvallinen aikuinen, joka kestää puhua ja kuulla seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Asiaa voi lähestyä elokuvien, ajankohtaisten uutisten tai tehtävien kautta.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiotto on jokaisen nuorten parissa toimivan velvollisuus

Asian esiin otto tulee tehdä turvallisessa ja rauhallisessa tilanteessa. Kerro nuorelle olevasi huolissasi hänen hyvinvoinnistaan. Älä syyllistä, tuomitse tai painosta nuorta. Jos nuori kertoo sinulle kaltoinkohtelun kokemuksesta, kiitä ja kerro, että olet hänen tukenaan. Älä vähättele nuoren kokemusta. Jo yksittäinen lempeä kohtaaminen voi olla hoitava ja auttaa nuorta jaksamaan eteenpäin. Jos tapahtunut on rikos, kerro nuorelle velvollisuuksistasi ilmoittaa asiasta eteenpäin. Kerro mitä lastensuojelu ja rikosilmoitus tarkoittavat. Viranomaisten tarkoitus on tukea ja selvittää nuoren tilannetta.

Jos huoli nousee tiimissä, miettikää yhdessä, kuka ja milloin, ottaa asian puheeksi. Sopikaa yhdessä asian eteenpäinviemisestä ja lakisääteisistä ilmoituksista.

Muista myös ilmoitusvelvollisuus

Vuoden 2012 alusta alkaen lastensuojelulaki on velvoittanut tekemään poliisille ja lastensuojeluviranomaisille ilmoituksen alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikosepäilystä. Jo siis aavistus tai huoli nuoresta riittää täyttämään velvollisuuden.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lasten ja nuorten parissa työtä tekeviä ammattilaisia, kuten opettajia, terveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä ja lastensuojelun työntekijöitä.

 • Lakimuutoksen jälkeen muun muassa lastensuojeluviranomaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos he saavat työssään tietoa joka herättää epäilyn lapseen tai nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.
 • Ilmoitettaviin rikoksiin kuuluvat mm. raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta sekä lapsen houkuttelemisen seksuaalisiin tarkoituksiin.
 • Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä tahoja, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Vastuu kuuluu siis muun muassa opettajille, lääkäreille ja kouluterveydenhoitajille. (Lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilöt.)
 • Jos työntekijä ei ole varma siitä, täyttyykö ilmoitusvelvollisuus, on hyvä viipymättä konsultoida poliisia. Konsultoidessa ei tarvitse antaa nuoren tietoja.
 • Poliisille ilmoittamisen lisäksi tapauksista on tehtävä erillinen lastensuojeluilmoitus, jotta myös lapsen/nuoren lastensuojelun tarve voidaan arvioida. Lastensuojelu takaa nuorelle ja perheelle tuen tapahtuneen käsittelyyn.
 • Ammattiin perustuvat salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Mikäli teet töitä verkossa, tutustu verkossa nuoria kohtaaville työntekijöille suunnattuun ohjeistukseen lastensuojelu- ja rikosilmoitusvelvollisuudesta.

Suomen laki takaa jokaiselle seksuaalisen itsemääräämisoikeuden

Suomen lain on tarkoitus taata nuorelle seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja rauha kehittyä ja kasvaa rauhassa. Laki suojaa nuoria seksuaalisen kaltoinkohtelun eri muodoilta. Seksuaalista kaltoinkohtelua ovat myös tilanteet, joissa seksuaalista itsemäärämisoikeutta on rikottu vaikka rikoksen tunnusmerkit eivät täyttyisikään. Laissa määritellyt rikosmuodot ovat seuraavat:

 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Suojaikäraja suojaa alle 16-vuotiaita aikuisten heihin kohdistamilta seksuaalisilta teoilta. Se tarkoittaa, että aikuinen ei voi olla alle 16-vuotiaan nuoren kanssa minkäänlaisessa seksuaalisävytteisessä suhteessa. Tämä tarkoittaa fyysisen kontaktin lisäksi myös esim. netissä tapahtuvaa seksuaalissävytteistä viestittelyä. Suojaikäraja on korkeampi (18 v.), jos vanhempi osapuoli on esim. nuoren valmentaja tai nuori on muuten alisteisessa asemassa aikuiseen nähden. Suojaikärajan ei ole tarkoitus rajoittaa nuorten keskinäisiä seurustelusuhteita.
 • Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Teko on törkeä, jos rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena törkeä.
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Tarkoittaa taivuttamista sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai pakottaminen alistumaan sellaisen teon kohteeksi.
 • Raiskaus tai sen yritys: Tarkoittaa sukupuoliyhteyteen pakottamista käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa. Myös sukupuoliyhteys henkilön kanssa, joka ei pysty ilmaisemaan tai muodostamaan tahtoaan tai puolustamaan itseään, esim. tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia.
 • Törkeä raiskaus tai sen yritys: Tarkoittaa raiskausta, joka kohdistuu alle 18-vuotiaaseen, on erityisen julma tai nöyryyttävä tai aiheuttaa vaikean ruumiinvamman.
 • Pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai sen yritys: Tarkoittaa pakottamista seksuaaliseen tekoon, joka loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta.
 • Seksuaalipalvelun osto nuorelta tai sen yritys: Seksin ostaminen tai sen yritys alle 18-vuotiaalta nuorelta on rikos. Korvaus seksuaalisesta palveluksesta voi olla rahaa tai tavaraa, päihteitä tai jotain, jolla ei edes tarvitse olla rahallista arvoa. Vastuu on seksuaalipalvelun ostajalla tai oston yrittäjällä. Jo oston yritys on rikos.
 • Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin tai sen yritys: Alle 16-vuotiaan lapsen tai nuoren houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Houkutteleminen tarkoittaa ehdottamista tapaamiseen tai kanssakäymiseen, jonka tarkoituksena on seksuaalinen toiminta lapsen kanssa. Alle 18-vuotiaan nuoren houkuttelu esim. vastikkeelliseen seksiin tai esiintymään ikätasoon sopimattomaan esitykseen on myös rangaistavaa.
 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen: Tarkoittaa sellaisen esityksen seuraamista, jossa alle 18-vuotias esiintyy seksuaalissävytteisesti.
 • Seksuaalinen ahdistelu: Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava, koskettelemalla tehty seksuaalinen teko, esimerkiksi rintojen kouriminen.
 • Kunnianloukkaus: On laitonta levittää toisesta sellaista tietoa tai vihjauksia, jotka aiheuttavat vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Esim. kiusaaminen voi jossain tapauksissa täyttää kunnianloukkauksen merkit.

Laissa esiintyvien termien selitykset:

 • Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tehtävää taikka sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon.
 • Seksuaalisella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

Voiko seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä puhua nuorten kanssa?

Meidän mielestämme voi ja pitääkin keskustella. Esimerkiksi terveystiedon tunnit 8. ja 9. luokkien oppilaille ovat loistava paikka keskustella nuorten kanssa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja jokaisen omista rajoista ja arvokkuudesta. Teeman ympärille voi myös toteuttaa teemapäiviä joko koulussa, tai esim. nuorisotiloilla.

Nuorten Exitissä on tuotettu erilaisia materiaaleja puheeksioton ja ennaltaehkäisevän työn tueksi. Materiaaleja voi käyttää keskustelun herättäjinä oppitunneilla, tai muissa nuorten tilaisuuksissa ja ryhmissä. Materiaalit ja tarkemman ohjeistuksen materiaalien käyttöön löydät materiaalipankista.

Teeman puheeksiottaminen

Jokaisella nuoren kanssa työskentelevällä on velvollisuus puuttua seksuaaliseen kaltoinkohteluun. Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta kysyminen voi kuitenkin tuntua haastavalta ja hämmentävältä, jos tilanne on itselle uusi. Ennen keskustelemista nuoren kanssa onkin hyvä miettiä omia asenteitaan ja ajatuksiaan seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyen.

 • Kysy rohkeasti ja suoraan: “Oletko ollut seksuaalisessa tilanteessa, joka on ahdistanut, pelottanut tai jossa et oikeasti olisi halunnut olla?”.
 • Tartu tilanteeseen, jossa nuori vihjaa aiheeseen.
 • Kerro nuorelle, että kysyt, koska olet huolissasi hänen hyvinvoinnistaan.
 • Usko nuorta, vaikka tarina olisi epäuskottava.
 • Älä tuomitse, syyllistä tai vähättele.
 • Älä kysy miksi nuori on lähtenyt mukaan tai onko ollut humalassa – näillä asioilla ei ole merkitystä.
 • Kiitä ja rohkaise: ”Tuen sinua, et ole asian kanssa yksin”.
 • Kerro velvollisuuksistasi, ilmoita rikosepäilystä poliisille ja lastensuojeluviranomaisille.

Konsultoi tarvittaessa poliisia tai alueesi lastensuojelua. Voit konsultoida myös Nuorten Exitin työntekijöitä joko osoitteesta info(at)exitry.fi tai p. 045 895 3279 ja p. 044 550 0600

Vinkkejä aiheen käsittelyyn nuorten kanssa

 • Tutustu valitsemaasi teemaan ensin itse ja etsi tarvittaessa materiaaleja teeman käsittelyn tueksi.
 • Käy käyttämäsi materiaalit tarkkaan läpi ja kuulostele niiden sinussa herättämiä ajatuksia ja tunteita. Mikäli teetät nuorilla harjoitteita, testaa myös niiden toimivuus ensin tekemällä harjoite itse. Mieti etukäteen, millaisia reaktioita ja keskustelua niistä voi ryhmässä nousta. Samat kysymykset, jotka heräävät itsellesi, heräävät todennäköisesti myös nuorille.
 • Voit käyttää keskustelun herättelyyn useita eri materiaaleja, tai vain yhtä.
 • Mieti, millainen käsittelytapa sopii parhaiten omalle ryhmällesi.
 • Muista, että jokainen nuori lähestyy teemaa omista kokemuksistaan käsin. Älä siis hoputa tai painosta, jos käytät harjoitteita, vaan anna jokaiselle lupa edetä omassa tahdissa, tai jättää jokin tehtävä tekemättä, jos se tuntuu ahdistavalta.
 • Kerro nuorille ryhmän alussa, että kenenkään henkilökohtaisia kokemuksia ei tulla käsittelemään, vaan asioista puhutaan ryhmässä yleisellä tasolla.
 • Tarkkaile nuoria aiheen käsittelyn aikana ja tarvittaessa keskeytä tilanne, jos joku nuorista näyttää ahdistuvan teemasta. Tällaista tilannetta varten on hyvä olla mielessä jokin kevyempi, esim. voimavaroihin, itsemyötätuntoon tai itsetuntoon keskittyvä harjoite, jonka voi luontevasti sitoa teemaan.
 • Varaa aikaa vapaaseen tai ohjattuun keskusteluun, jossa olet aikuisena mukana. Anna keskustelussa tilaa nuorten omille pohdinnoille ja havainnoille.
 • Haastavan aiheen käsittely saattaa toimia parhaiten pienissä ryhmissä, esimerkiksi 3-4 hengen ryhmätöinä. Ryhmien ei välttämättä tarvitse ”tuottaa” mitään, tärkeää on keskustelu.
 • Laajenna keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksiostoyrityksistä nuorten seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja heidän omiin oikeuksiinsa.
 • Varmista, että mainitset ryhmän aikana tahoja, jotka tarjoavat nuorille apua, jos he ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä tai ahdistelua. Voit esimerkiksi laittaa nettiosoitteita näkyviin taululle.
 • Oli käyttämäsi materiaali tai harjoite mikä tahansa, on hyvä muistaa, että purku on usein jokaisen harjoitteen ja keskustelun tärkein vaihe. Anna sille siis riittävästi aikaa.
 • Huolehdi myös jatkokäsittelystä! Jollakin nuorella saattaa olla kerrottavaa myös yksityisesti, joten anna mahdollisuus ja aikaa siihen esimerkiksi ryhmän jälkeen. Pidä silmäsi ja korvasi auki: olisiko sinun aikuisena syytä jatkaa keskustelua erityisesti jonkun nuoren kanssa?