Hyppää sisältöön

Poliittinen ohjelma

Hyväksytty Exit – pois prostituutiosta ry:n kevätkokouksessa 18.8.2020

  • Prostituution vähentämisen on oltava yhteiskunnan tavoite
  • Prostituution kysyntään on puututtava
  • Seksin myyntiä ei saa kriminalisoida
  • Suomeen tarvitaan exit-ohjelma, joka auttaa irtautumaan prostituutiosta
  • Prostituutiota, kaupallista seksiä ja ihmiskauppaa koskevaa tutkimusta on edistettävä

Exit – pois prostituutiosta ry:n tavoitteena on toimia seksuaalisen kaltoinkohtelun sekä prostituutioon liittyvän seksuaalisen, taloudellisen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kaltoinkohtelun vähentämiseksi. Sukupuolten välinen epätasa-arvo, rasismi, taloudellinen eriarvoisuus, huono-osaisuus ja vanhakantaiset sukupuoliroolit luovat ja ylläpitävät prostituutiota. Keskeinen prostituutiota luova tekijä on myös kaupallisen seksin kysyntä ja seksin ostaminen.

On perusteltua nostaa esiin prostituution kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle ja yksilöille. Exit ry pitää ongelmallisena, että seksin ostaminen määritellään kahden aikuisen henkilön väliseksi vapaaehtoiseksi sopimukseksi, johon yhteiskunnan ei pitäisi puuttua. Seksiä myyvien ihmisten valinnanvapautta heikentää usein vakavasti esimerkiksi köyhyys, monimuotoinen huono-osaisuus, aiemmat kaltoinkohtelun kokemukset, päihderiippuvuus tai mielenterveysongelmat, kun taas seksin ostajat voivat aina valita ostavatko seksiä vai eivät. Vaikka osalle seksin myyjistä prostituutio olisi täysin vapaa valinta eikä sillä olisi heille kielteisiä vaikutuksia, he ovat vähemmistö, jonka kokemukset eivät voi määritellä koko prostituutiopolitiikkaa.

Prostituutio kytkeytyy maailmanlaajuiseen, vaikeasti kitkettävään harmaaseen talouteen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Eurooppaan suuntautuvassa ja Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta 56 % liittyy prostituutioon ja muuhun kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. (European Commission 2018: Data collection on trafficking in human beings in the EU). Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppa voi olla esimerkiksi pakottamista prostituutioon, pornografian tuotantoon tai pornografisiin esityksiin.

Ihmiskauppa ja prostituutio ovat vahvasti sukupuolistuneita ilmiöitä. Maksullisen seksin ostajat ovat pääosin miehiä. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista 95 % on tyttöjä ja naisia. (European Commission 2018: Data collection on trafficking in human beings in the EU).

Suomessa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärä yli kaksikertaistui vuosien 2017-2019 aikana. Vuonna 2019 auttamisjärjestelmän asiakkaista 39 % oli seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja. (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, tilannekatsaus 1.1.-31.12.2019).

Prostituutiota, kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä ja niihin liittyvää ihmiskauppaa ylläpitävät toiminnasta saatavat merkittävät taloudelliset voitot. Laillisesti toimiva laaja seksikauppa luo markkinoita, kysyntää ja tuottoja myös laittomille seksikaupan muodoille.

Kasvava kaupallinen seksi on uhka erityisesti naisten, lasten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiselle joka puolella maailmaa. Myös esimerkiksi pakolaiset, turvapaikanhakijat ja paperittomat ovat erityisessä vaarassa joutua kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan kohteeksi. Exit ry pyrkii vähentämään kaikkea seksuaalista kaltoinkohtelua.

Prostituution vähentämisen on oltava yhteiskunnan tavoite

Prostituutio on eriarvoisuudesta kumpuavaa ja hyvinvointia heikentävää toimintaa, jonka vähentämisen täytyy olla yhteiskunnallinen tavoite. Prostituutiota koskevan kriminaalipolitiikan pitää pyrkiä poistamaan prostituutio yhteiskunnasta, vaikka sitä ei täysin saadakaan loppumaan. Kriminalisointia ei kuitenkaan tule kohdistaa seksin myyjiin, vaan kohteena tulee olla seksin ostaminen, paritus ja ihmiskauppa yleisesti.

Prostituution ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan tiedottamista ja koulutusta viranomaisille, eri alojen ammattilaisille ja suurelle yleisölle. Ennaltaehkäisemisen kannalta erityisen tärkeää on kouluttaa ammattilaisia, jotka työskentelevät haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa. Vaikeassa tilanteessa olevilla nuorilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin kohteeksi. On myös tärkeä tunnistaa, että esimerkiksi päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, aiemmin koettu seksuaalinen kaltoinkohtelu tai toimeentuloon liittyvät ongelmat saattavat altistaa prostituutioon ajautumiselle.

Prostituution kysyntään on puututtava

Yksi prostituution perimmäisistä syistä on kaupallisen seksin kysyntä, jonka luovat seksin ostajat. Prostituution ja ihmiskaupan vähentämiseksi seksin ostaminen tulee kieltää kokonaan. Seksin ostamisen kriminalisoinnilla suojataan ihmisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

Suomessa voimassa oleva osittainen seksinostokielto, jossa seksin ostaminen on kielletty alaikäisiltä sekä parituksen ja ihmiskaupan uhreilta, ei ole ollut riittävän tehokas väline puuttua prostituution kysyntään. Tällä hetkellä lainsäädäntö myös viestittää, että seksin ostaminen on ongelmallista ainoastaan silloin, jos tapaukseen liittyy ihmiskauppaa, paritusta tai seksin ostamista alaikäisiltä.

Sen lisäksi, että seksin ostaminen kriminalisoidaan kokonaan, kaupallisen seksin kysyntää tulee vähentää vaikuttamistyöllä, joka kohdistuu seksin ostamisen hyväksyviin asenteisiin ja ajattelutapoihin.

Seksin myyntiä ei saa kriminalisoida

Kaikki seksin myyjiin kohdistuvat kiellot on purettava. Seksin myymisen kriminalisointi heikentää entisestään prostituutiossa olevien ihmisten asemaa. Suomen lainsäädäntö pitää päivittää muun muassa ulkomaalaislain ja järjestyslain osalta siten, että epäily seksin myymisestä tai prostituutiossa toimiminen ei ole käännytysperuste eikä seksin myynti ole kiellettyä julkisella paikalla.

Viranomaiset on koulutettava tunnistamaan ihmiskaupan ilmiötä entistä paremmin. Ihmiskaupan uhrien auttamisen ei tule riippua siitä, onko uhri valmis hakeutumaan rikosprosessiin tai eteneekö rikosprosessi. Rikosten kohteelle tulee turvata riittävät tukipalvelut kaikissa prostituutioon, paritukseen ja ihmiskauppaan liittyvissä oikeuskäsittelyissä sekä oikeudenkäyntien jälkeen.

Suomeen tarvitaan exit-ohjelma, joka auttaa irtautumaan prostituutiosta

Suomeen tulee saada exit-ohjelma, joka aktiivisesti tukee ihmisiä irtautumaan prostituutiosta. Exit-työlle on myös osoitettava riittävät ja pysyvät taloudelliset resurssit. Suomessa ei tällä hetkellä ole exit-ohjelmia, mihin on puuttunut esimerkiksi YK:n CEDAW-komitea vuonna 2014 Suomelle antamissaan huomautuksissa.

Seksin myyminen liittyy usein monin tavoin vaikeaan elämäntilanteeseen, ja prostituutiossa olevien ihmisten auttaminen vaatii moniammatillista osaamista. Exit-työssä pyritään vahvistamaan ihmisen voimavaroja ja luomaan uusia ratkaisuja ja aitoja vaihtoehtoja toimeentulolle, jotta prostituutiosta irtautuminen tulee mahdolliseksi.

Exit-työn tavoitteena on prostituution, ei ainoastaan sen haittojen, vähentäminen.

Prostituutiota, kaupallista seksiä ja ihmiskauppaa koskevaa tutkimusta on edistettävä

Suomessa on tehty vain vähän prostituutiota koskevaa akateemista tutkimusta. Saatavilla ei ole kattavaa ja luotettavaa tietoa ilmiön laajuudesta, prostituutiossa olevien taustoista tai kohtaamasta väkivallasta. Ihmiskaupan uhrien määrästä ei myöskään ole tarkkaa tietoa, mutta arvioiden mukaan esiin tulevat tapaukset ovat vain pieni osa kokonaisuudesta.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suuri osa seksin myyjistä on ajautunut prostituutioon alaikäisenä. Alaikäisten hyväksikäytöstä kaupallisen seksin piirissä Suomessa ei juurikaan ole tutkimustietoa. Vastikkeellinen seksi on kuitenkin tunnistettu ilmiö lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä neljälle ja pojista kolmelle prosentille oli tarjottu rahaa, tavaraa tai päihteitä vastineeksi seksistä. Vastikkeellisen seksin ilmiö eri muotoineen vaatii perusteellista tutkimusta.

Jaa somessa: