Hyppää sisältöön

Arvot ja toimintaperiaatteet

Feminismi

Muutamme yhteiskuntaa niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus saavutetaan. Tämä tehdään purkamalla eriarvoisuutta tuottavia ja ylläpitäviä valtarakenteita, normeja ja stereotypioita.

Rohkeus

Uskallamme ottaa kantaa ja vaikeita asioita puheeksi. Rohkaisemme muita kertomaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan turvallisesti.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus

Vahvistamme seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja vapaus päättää itse omasta seksuaalisuudestaan toisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Osallisuus

Työskentelemme toimijuutta vahvistaen ja yhteistä asiantuntijuutta rakentaen vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Edistämme vastuullista oppimista yhteiskunnassa ja yksilötasolla.

Vahvistamme kohderyhmiemme omia rajoja ja toimijuutta

Vahvistamme toiminnassa kohderyhmiemme omia rajoja ja toimijuutta. Tarjoamme tietoa seksuaalioikeuksista, seksuaaliväkivallasta ja turvataidoista.

Koulutamme ja tiedotamme nuoria, nuorten vanhempia ja läheisiä sekä nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia seksuaaliväkivallan teemoista. Muutamme keskustelu – ja asenneilmapiiriä nostamalla aihetta esiin monipuolisesti ja tarjoamalla oikeaa tietoa.

Suuri osa seksuaaliväkivaltaa kohdanneista ei koskaan kerro tapahtuneesta kenellekään. Tarjoamalla tukea nimettömästi ja luottamuksellisesti etäyhteyksen avulla, mahdollistamme avun saavutettavuuden valtakunnallisesti. Viestimme on, että seksuaaliväkivallan kokemuksista on mahdollisuus selvitä.

Toiminnan taustalla on ajatus sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyydestä

Exit ry:ssä kaiken kohderyhmien parissa tapahtuvan toiminnan taustalla on ajatus sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyydestä. Sekä sukupuoli- että kulttuurisensitiivinen työote vaativat sekä omien ja työyhteisön työtapojen että käytetyn kielen kriittistä tarkastelua ja päivittämistä tarpeen mukaan.

Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä ottaa huomioon henkilön taustan merkitys, ja sen mahdollisesti mukanaan tuomat asenteet, uskomukset ja tavat toimia. Kulttuurisensitiivisessä työotteessa on kuitenkin tärkeää kohdata jokainen ensisijaisesti yksilönä, ei kulttuurin edustajana. Myös omien mahdollisten ennakkoluulojen ja asenteiden pohdinta ja reflektointi, on ensisijaisen tärkeää. Kulttuurisensitiivisyys on edellytys kunnioittavalle ja tasa-arvoiselle kohtaamiselle kahden ihmisen, ei kahden kulttuurin välillä.

Sukupuolisensitiivisessä työtavassa tunnistetaan sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjä oletuksia, ennakkoluuloja ja käsityksiä. Tässä lähestymistavassa tiedostetaan ja tunnustetaan sukupuolen merkitys yhteiskunnassa, mutta sukupuoleen liitettäviä odotuksia, rajoituksia ja arvotuksia ei vahvisteta, vaan pyritään purkamaan. Yksilö voi nähdä sukupuolen, tai sukupuolettomuuden myös voimavarana, mutta tärkeää on vahvistaa ajatusta siitä, että jokaisen kokemus omasta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta on yksilöllinen ja yhtä arvokas.

Jaa somessa: