Exit – pois prostituutiosta ry:n tavoitteena on toimia seksuaalisen kaltoinkohtelun sekä prostituutioon liittyvän seksuaalisen, taloudellisen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kaltoinkohtelun vähentämiseksi. Näemme prostituution toimintana, jossa seksin ostaja rikkoo yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja käyttää hyväkseen yksilön haavoittuvaa asemaa. Suurin osa kaupallisesta seksistä perustuu tällaiselle eriarvoiselle ja eriarvoistavalle valtasuhteelle. Osa prostituutiossa olevista ihmisistä voi myydä seksiä ilman edellä mainittuja ongelmia. Nähdäksemme tällaisen seksinmyynnin osuus koko maailmassa harjoitetusta kaupallisesta seksistä on kuitenkin niin marginaalinen, ettei prostituutiopolitiikkaa voida harjoittaa tämän ryhmän intresseistä käsin. Pikemminkin on niin, että kasvava kaupallinen seksi on globaalilla tasolla uhka naisten, miesten tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksille joka puolella maailmaa. Exit ry pyrkii vähentämään kaikkea seksuaalista kaltoinkohtelua.

Exit ry:n poliittinen ohjelma hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 25.4.2016.

Prostituution vähentämisen on oltava yhteiskunnan tavoite

Prostituutio on syrjäyttävä rakenne, jonka vähentämisen täytyy olla yhteiskunnallinen tavoite. Prostituutio ja kaupallinen seksi systeemeinä rakentuvat sukupuolten väliselle epätasa-arvolle ja stereotypioille, seksismille ja rasismille. Prostituutiota on tarkasteltava kriittisesti hyväksikäytölle rakentuvana ilmiönä. Prostituutiota koskevan kriminaalipolitiikan pitää pyrkiä poistamaan prostituutio, vaikka sitä ei täysin saadakaan loppumaan. Kriminaalipolitiikkaa ei kuitenkaan saa kohdistaa suoraan seksin myyjiin, vaan sen pitää sanktioida mm. ihmiskauppa, seksinosto ja paritus yleisesti.

Prostituution ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan tiedottamista ja koulutusta niin viranomaisille kuin suurelle yleisöllekin. Erityisen tärkeää on kouluttaa ammattilaisia, jotka työskentelevät riskiryhmiin kuuluvien nuorten parissa.

Kysyntään on puututtava

Yksi prostituution perimmäisistä syistä on kysyntä. Seksinostajat luovat kysynnän, jota ihmiskauppiaat ja parittajat käyttävät hyväkseen. Seksin osto kaikissa tapauksissa tulee kriminalisoida, kuten on tehty ihmiskaupalle ja paritukselle. Tällä hetkellä lainsäädäntömme viestittää, että seksin osto on ongelmallista ainoastaan silloin, jos tapaukseen liittyy ihmiskauppaa, paritusta tai seksin ostamista alaikäisiltä.

Seksiteollisuus ja sen puolesta puhujat pyrkivät normalisoimaan prostituution ja siihen liittyvän hyväksikäytön. Yhteiskunnan tehtävänä on suojella heikommassa asemassa olevia kaupallisen seksin muodossa tapahtuvalta hyväksikäytöltä.

Tarvitaan muutos seksinostajien asenteissa ja käytöksessä, jotta prostituutio saadaan vähenemään.

Seksin myyntiä ei saa kriminalisoida

Kaikki seksin myyjiin kohdistuvat kiellot on purettava. Seksin myynnin kriminalisointi heikentää entisestään prostituutiossa olevien ihmisten asemaa. Suomen lainsäädäntö pitää päivittää muun muassa ulkomaalaislain ja järjestyslain osalta siten, että prostituutiossa toimiminen ei ole käännytysperuste eikä seksin myynti ole kiellettyä julkisella paikalla.

Viranomaiset eivät saa sivuuttaa prostituutiossa oleviin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Myös mahdollisissa oikeuskäsittelyissä tulee uhrille turvata riittävät tukipalvelut.

Suomeen tarvitaan exit-ohjelma

Suomeen on luotava prostituutiosta poispääsyyn tähtäävä exit-ohjelma.

Tätä on vaadittu vuonna 2006 eduskunnan päättäessä seksin oston osittaisesta kriminalisoimisesta (HE 221/2005 – Lausuma 1), hallituksen tasa-arvoselonteossa vuonna 2010 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:8) sekä Suomen CEDAW-komitealta saamissa huomautuksissa (2014).

Seksin myyminen liittyy usein toisiin sosiaalisiin ongelmiin ja prostituutiossa olevien ihmisten auttaminen vaatii moniammatillista osaamista. Haittoja vähentävässä työssä tuetaan prostituutiossa olevia ihmisiä, kun taas exit-työssä pyritään vähentämään prostituutiota ja tarjoamaan prostituutiossa oleville ihmisille vaihtoehto kaupallisen seksin piirissä toimimiselle. Ero exit-työn ja haittoja vähentävän työn välillä on tehtävä näkyväksi päättäjille ja viranomaisille.

Prostituutiota, kaupallista seksiä ja ihmiskauppaa koskevaa tutkimusta on edistettävä

Suomessa on tehty vain vähän prostituutiota koskevaa akateemista tutkimusta. Meillä ei ole luotettavaa tietoa ilmiön laajuudesta tai prostituutiossa työskentelevien taustoista tai kohtaamasta väkivallasta. Emme myöskään tiedä kuinka paljon Suomessa on ihmiskaupan uhreja, mutta arvoiden mukaan esiin tulevat tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. Sen sijaan tiedämme, että oikeusasteissa käsitellyissä ihmiskauppa- ja paritustapauksissa seksin myyjiin kohdistunutta fyysistä ja henkistä väkivaltaa on paljon.

Alaikäisten hyväksikäytöstä kaupallisen seksin piirissä ei Suomessa ole lainkaan tutkimustietoa. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suuri osa seksin myyjistä on ajautunut prostituutioon alaikäisenä.

Vastikkeellisen seksin ilmiö vaatii perusteellista tutkimusta. Nuorten kanssa toimivien ammattilaisten keskuudessa on saatu viitteitä, että esimerkiksi nuoret, joilta puuttuu suojaavia tekijöitä sekä runsaasti päihteitä käyttävät nuoret ovat riskissä ajautua vastikkeellisen seksin piiriin.

Seksikaupan rahavirtojen tutkimus tulee olla tärkeä osa myös verojen kiertamisen tutkintaa ja harmaan talouden mekanismin paljastamista. Viranomaiset on koulutettava huomaamaan ihmiskaupan ilmiötä entistä paremmin.